Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện Hiệp định Thương mại tự do về phòng vệ thương mại

Ngày 30/11/2020, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 30/2020/TT-BCT hướng dẫn thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu về phòng vệ thương mại. 

Theo đó, Bộ Công Thương sẽ xem xét áp dụng mức thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp thấp hơn biên độ phá giá hoặc mức trợ cấp nếu mức thuế thấp hơn này đủ để loại bỏ thiệt hại cho ngành sản xuất trong nước. Thuế chống bán phá giá hoặc thuế chống trợ cấp không được cao hơn biên độ phá giá hoặc mức trợ cấp.

Sản xuất giày xuất khẩu sang thị trường Châu Âu tại

công ty TNHH Regis, CCN Văn Phong, huyện Nho Quan. Ảnh: Chu Minh Tuấn


Bên cạnh đó, thời hạn điều tra áp dụng biện pháp tự vệ song phương là 01 năm kể từ ngày quyết định được ban hành. Thời hạn áp dụng biện pháp tự vệ song phương không được vượt quá 02 năm. 
Các biện pháp tự vệ song phương được áp dụng gồm: Đình chỉ việc tiếp tục giảm thuế suất thuế nhập khẩu theo quy định của Hiệp định; tăng thuế suất thuế nhập khẩu đối với hàng hóa đó nhưng không vượt quá thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi có hiệu lực tại thời điểm áp dụng biện pháp này hoặc thuế suất thuế nhập khẩu cơ sở được quy định tại các biểu thuế.

Xem chi tiết Thông tư 30 tại đây.
                                                                                                                                               Hoàng Hà Phương – Phòng QLXNK