Các biểu mẫu xác nhận sự phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực

Xem chi tiết tại đây.