Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương

- Trình tự thực hiện:

1. TRƯỜNG HỢP DOANH NGHIỆP TỰ NGUYỆN CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP TẠI ĐỊA PHƯƠNG:

+ Doanh nghiệp nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương tới Sở Công Thương.

+ Tiếp nhận hồ sơ: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp hợp lệ, Sở Công Thương ban hành văn bản xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương và công bố trên trang thông tin điện tử của Sở Công Thương, thông báo cho Bộ Công Thương theo một trong các phương thức: Gửi qua bưu điện; Thư điện tử; Hệ thống công nghệ thông tin quản lý bán hàng đa cấp của Bộ Công Thương.

2. TRƯỜNG HỢP DOANH NGHIỆP CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP DO XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP TẠI ĐỊA PHƯƠNG BỊ THU HỒI:

+ Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương bị thu hồi, doanh nghiệp có trách nhiệm nộp Thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương theo Mẫu số 11 và Báo cáo theo Mẫu số 16 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 40/2018/NĐ-CP tới Sở Công Thương.

+ Tiếp nhận hồ sơ: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp hợp lệ, Sở Công Thương ban hành văn bản xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương và công bố trên trang thông tin điện tử của Sở Công Thương, thông báo cho Bộ Công Thương theo một trong các phương thức: Gửi qua bưu điện; Thư điện tử; Hệ thống công nghệ thông tin quản lý bán hàng đa cấp của Bộ Công Thương.

- Cách thức thực hiện

+ Trực tiếp tại trụ sở Sở Công Thương Ninh Bình

+ Qua đường bưu điện

+ Qua phần mềm Một cửa điện tử tỉnh Ninh Bình (http://motcua.ninhbinh.gov.vn)

- Thành phần, số lượng:

+ Thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương theo Mẫu số 11 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

+ Báo cáo theo Mẫu số 16 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết:

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện TTHC:

+ Doanh nghiệp tự chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương

+ Doanh nghiệp bị thu hồi xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương

- Cơ quan thực hiện TTHC:

Sở Công Thương

- Kết quả thực hiện TTHC

Văn bản xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương

- Lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương theo Mẫu số 11 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không

- Căn cứ pháp lý của TTHC

Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

 

Mẫu số 11

TÊN DOANH NGHIỆP

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------

Số: ………….

……., ngày…. tháng…. năm………

THÔNG BÁO

CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP TẠI ĐỊA PHƯƠNG

Kính gửi: ……………………………………………..

1. Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ............................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư số:..................

Do: .................................................................................................................

Cấp lần đầu ngày……/………/... Lần thay đổi gần nhất: ………/………/….

Địa chỉ của trụ sở chính: .................................................................................

Điện thoại: ……..……. Fax: ....................................................................

2. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: ................................

Do: ……………………… Cấp lần đầu ngày: ………/………/……...

Cấp sửa đổi, bổ sung lần ……………………… ngày ..........................................

3. Xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương số: ......................

Do: ……………………………………… Cấp ngày: ………/………/……...

Thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại tỉnh/thành phố………………….. như sau:

1. Lý do chấm dứt hoạt động: ...............................................................................

2. Thời gian bắt đầu chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp: ..................................

3. Thông tin liên hệ tại trụ sở chính:

Người liên hệ: ........................................................................................................

Chức vụ: ................................................................................................................

Điện thoại: ………………………………. Fax: .............................................

Email: .....................................................................................................................

4. Thông tin liên hệ tại địa phương:

4.1. Tên doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (nếu có): ..........................................................................................................................

Địa chỉ: ..................................................................................................... ...........

Điện thoại: ……………….. Fax:…………………. Email:............................

Người đứng đầu: ....................................................................................................

Điện thoại liên hệ của người đứng đầu: ………………. Email: ...........................

4.2. Người đại diện tại địa phương (trường hợp doanh nghiệp không có trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện tại địa phương):

Họ tên: ....................................................................................................................

Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu số: .......................................

Do: ………………………. Cấp ngày: …………./………../...................

Điện thoại: …………….. Fax:…………………………. Email:...........................

Địa chỉ liên lạc: ......................................................................................................

5. Tài liệu kèm theo: .......................................................................................

.................................................................................................................................

Doanh nghiệp cam đoan tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của các văn bản, tài liệu kèm theo.

 

Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

(Ký tên và đóng dấu)