Công khai ngân sách nhà nước của Sở Công Thương Ninh Bình năm 2020

Thực hiện Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Theo quy định của Thông tư, Sở Công Thương tiến hành công khai dự toán Ngân sách nhà nước năm 2020 của Sở Công thương.

Chi tiết Quyết định số 01/QĐ-SCTBiểu dự toán.

Nguyễn Trần Thư - KHTCTH