Công khai ngân sách nhà nước của Sở Công Thương Ninh Bình

hực hiện Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ. Theo quy định của Thông tư, Sở Công Thương ban hành Quyết định số 48/QĐ-SCT ngày 10/4/2019 về việc công khai dự toán bổ sung Ngân sách nhà nước năm 2019 của Sở Công thương và các đơn vị trực thuộc Sở.   Chi tiết xem tại đây.