Đảng bộ Sở Công Thương Ninh Bình hoàn tất công tác chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

Thực hiện Kế hoạch số 19-KH/ĐUK, ngày 21/11/2019 của Đảng uỷ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng uỷ đã tập trung triển khai các bước chuẩn bị cho đại hội. Đến nay, công tác chuẩn bị đại hội đã hoàn tất, sẵn sàng cho Đại hội Đảng bộ Sở Công Thương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 dự kiến sẽ tổ chức trong hai ngày 9, 10/4/2020. 

Để triển khai thực hiện, Đảng ủy Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 310/KH-ĐU, ngày 06/12/2019 về Đại hội các chi bộ tiến tới Đại hội Đảng bộ Sở Công Thương lần III, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các Kế hoạch, Hướng dẫn của cấp ủy các cấp tới các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ; bí thư, phó bí thư các chi bộ trực; các đồng chí ủy viên ủy ban kiểm tra đảng ủy và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể. Phân công các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ theo dõi, chỉ đạo các Chi bộ tổ chức Đại hội. Tổ chức duyệt Đề án nhân sự, văn kiện đại hội các chi bộ, ... Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, các chi bộ đã bám sát kế hoạch, thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự, xây dựng dự thảo báo cáo chính trị, đề án nhân sự, chương trình Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội,… theo đúng hướng dẫn, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy xem xét và cho ý kiến trước khi tiến hành đại hội. Trong quá trình xây dựng dự thảo văn kiện, các Chi bộ đã thực hiện tốt việc mở rộng và phát huy dân chủ, lấy ý kiến đóng góp của đảng viên, tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy trước khi trình Đại hội. Từ ngày 25/02/2020 đến ngày 04/3/2020, 9/9 chi bộ trực thuộc đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2020-2022 đảm bảo đúng quy trình, quy định hướng dẫn của các cấp; bầu một lần đủ số lượng, đảm bảo chất lượng. 
Song song với việc chỉ đạo đại hội các chi bộ trực thuộc, công tác xây dựng văn kiện và đề án nhân sự được Đảng ủy quan tâm chỉ đạo. Đảng ủy đã ban hành các quyết định thành lập Tiểu ban văn kiện đại hội, Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban tuyên truyền, tổ chức và phục vụ; các tổ giúp việc, tổ biên tập giúp các tiểu ban Đại hội; xây dựng kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng bộ, … Chỉ đạo các tiểu ban hoàn tất ở các khâu: Hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị Ban Chấp hành Đảng bộ khóa II trình đại hội khóa III; Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ khóa II; đề án nhân sự; chương trình đại hội, nghị quyết, chương trình hành động, kịch bản điều hành đại hội, ...

Đ/c Hoàng Trung Kiên - Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở tặng hoa chúc mừng đại hội Chi bộ Khuyến công XTTM&PTCCN.

Trong công tác chuẩn bị đại hội, Đảng ủy đã yêu cầu các Tiểu ban phải coi trọng tất cả các khâu, nhất là công tác chuẩn bị Văn kiện Đại hội. Theo đó, Văn kiện Đại hội phải được chuẩn bị chu đáo, khoa học, chất lượng, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục và thời gian quy định theo hướng dẫn của cấp trên, phù hợp với điều kiện thực tế của Sở. Báo cáo chính trị đã thực hiện đầy đủ các bước lấy ý kiến góp ý; báo cáo chính trị là văn kiện trung tâm của Đại hội. Nội dung báo cáo phải toàn diện, đánh giá khách quan, trung thực, bám sát tình hình thực tế, làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm, chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc, toàn diện, sát thực tế trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các  nhiệm vụ quan trọng trong nhiệm kỳ qua. Từ đó đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, khả thi, hiệu quả để thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 – 2025. Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy phải bảo đảm tính chiến đấu, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình với thái độ nghiêm túc, thẳng thắn, xây dựng; đánh giá khách quan, trung thực công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ vừa qua; kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Đồng thời chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan của những hạn chế, khuyết điểm, yếu kém và xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân; đề ra kế hoạch, lộ trình, biện pháp phù hợp, hiệu quả nhằm sửa chữa, khắc phục trong thời gian tới. 
Công tác nhân sự được Ban Thường vụ Đảng ủy quan tâm chú trọng, chuẩn bị kỹ lưỡng và thực hiện đúng quy định, nguyên tắc của Đảng về nhân sự, đặc biệt là nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Đảng ủy đã ban hành Hướng dẫn số 311-HD/ĐU ngày 06/12/2019, trong đó quán triệt chặt chẽ yêu cầu chất lượng, số lượng và cơ cấu nhân sự hợp lý; tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, trí tuệ và năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác của Đảng bộ trong nhiệm kỳ mới. Công tác nhân sự thực hiện đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; gắn chặt với công tác quy hoạch cán bộ; chú trọng và phát hiện nhân tố mới, là người có đức, có tài, uy tín, có triển vọng thông qua hoạt động thực tiễn, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Công tác nhân sự ủy viên Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 đã được thực hiện theo quy trình 5 bước, lựa chọn 13 đồng chí, bảo đảm số dư 18,18%; đảm bảo cơ cấu 3 độ tuổi, tỷ lệ đổi mới cấp ủy, tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ theo quy định.
Nhờ thực hiện tốt công tác chuẩn bị, ngày 18/3/2020 Văn kiện đại hội, Đề án nhân sự Đại hội Đảng bộ Sở Công Thương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã được Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phê duyệt.
Bên cạnh công tác chuẩn bị văn kiện và nhân sự cho Đại hội, Đảng ủy đã và đang tập trung chỉ đạo việc tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng, đảng viên; giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo. Đồng thời, tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, kịp thời giải quyết các ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên.
Để đảm bảo các điều kiện tốt nhất phục vụ đại hội, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, tuyên truyền được Đảng ủy quan tâm chỉ đạo. Thời gian qua, Đảng ủy đã chỉ đạo tiến hành sửa chữa, nâng cấp hội trường, khuôn viên Sở.
Tin tưởng rằng, với sự chuẩn bị chu đáo, tích cực, đại hội đảng bộ Sở Công Thương, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ thành công tốt đẹp. Qua đó, không ngừng xây dựng Đảng bộ ngày càng vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết; phát huy sức mạnh toàn ngành góp phần xây dựng tỉnh Ninh Bình ngày càng phát triển. 
                                                                                                                         Bài viết và ảnh: Đinh Thị Nhung – Văn phòng Sở