Giới thiệu một số nội dung của Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày  30/10/2020 của Chính phủ về  kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị (gọi tắt là Nghị định số 130/2020/NĐ-CP), có hiệu lực thi hành từ ngày 10/12/2020 thay thế Nghị định số 78/2013/NĐ-CP  ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập. 

Nghị định số 130/2020/NĐ-CP gồm có 8 chương, 25 điều; đối tượng áp dụng gồm “Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập; Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập (gọi là người có nghĩa vụ kê khai) và Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan trong kiểm soát tài sản, thu nhập”.
Nghị định số 130/2020/NĐ-CP cũng quy định rõ về người có nghĩa vụ kê khai hằng năm theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 36 của Luật Phòng, chống tham nhũng bao gồm:
1. Các ngạch công chức và chức danh sau đây: Chấp hành viên; Điều tra viên; Kế toán viên; Kiểm lâm viên; Kiểm sát viên; Kiểm soát viên ngân hàng; Kiểm soát viên thị trường; Kiểm toán viên; Kiểm tra viên của Đảng; Kiểm tra viên hải quan; Kiểm tra viên thuế; Thanh tra viên; Thẩm phán.
2. Những người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên công tác trong một số lĩnh vực được xác định trong danh mục tại Phụ lục III được ban hành kèm theo Nghị định này.
3. Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
Ngoài ra, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP đã quy định chi tiết về hình thức và viêc tổ chức công khai tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; công khai bản kê khai thu nhập tài sản của người dự kiến được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đọa, quản lý tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và người dự kiến bầu giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại doanh nghiệp nhà nước; Đặc biệt, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP quy định cụ thể về việc xây dựng và phê duyệt Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập./.

Nguyễn Thị Thắm - Thanh tra Sở

Xem toàn văn Nghị định số 130/2020/NĐ-CP tại đây