Hưởng ứng các hoạt động về an toàn thực phẩm năm 2020 của Bộ Công Thương

Ngày 20/10/2020, Sở Công Thương nhận được Văn bản chỉ đạo số 698/UBND-VP5 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc giao Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh hưởng ứng, tham gia các hoạt động về an toàn thực phẩm năm 2020 do Bộ Công Thương tổ chức.

Đây là hoạt động thuộc Chương trình Mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020, được tổ chức tập trung vào tháng 10, tháng 11 năm 2020 với các hoạt động chính như hỗ trợ kết nối tiêu thụ các sản phẩm thực phẩm an toàn ngành công thương: Hội nghị kết nối tiêu thụ các sản phẩm thực phẩm an toàn ngành công; trưng bày, giới thiệu, kết nối sản phẩm thực phẩm an toàn tới người tiêu dùng; trải nghiệm, tìm hiểu về sản phẩm thực phẩm an toàn, hỗ trợ tiêu thụ các sản phẩm an toàn ngành công thương và hoạt động truyền thông về an toàn thực phẩm trong kinh doanh thực phẩm ngành công thương.

Hưởng các hoạt động về an toàn thực phẩm năm 2020, Sở Công Thương Ninh Bình đã thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với nhóm hàng do ngành công thương quản lý trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, Sở cũng đề nghị Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Ban quản lý, tổ quản lý chợ hướng dẫn, tuyên truyền và khuyến khích các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Công Thương trên địa bàn và người tiêu dùng tăng cường triển khai các hoạt động bảo đảm sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm an toàn và đẩy mạnh về an toàn thực phẩm; thông tin hoạt động “Hỗ trợ kết nối tiêu thụ các sản phẩm thực phẩm an toàn ngành công thương” và hoạt động “Truyền thông về an toàn thực phẩm trong kinh doanh thực phẩm ngành công thương” đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn để biết và tham gia.

Ảnh: Khu vực kinh doanh thực phẩm của Siêu thị BigC Ninh Bình


Đặc biệt, Sở Công Thương đã đề nghị các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh tăng cường triển khai các hoạt động đảm bảo sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn tại cơ sở sản xuất, kinh doanh; nghiên cứu, tham gia kết nối tiêu thụ sản phẩm thực phẩm an toàn và giới thiệu thông tin, trưng bày sản phẩm tại Hội nghị kết nối tiêu thụ các sản phẩm thực phẩm an toàn ngành công thương tổ chức tại Hà Nội ngày 06/11/2020; đăng banner hưởng ứng các hoạt động nêu trên tại website của các doanh nghiệp có liên kết về trang web tại địa chỉ http://www.antoanthucphamhd.vn.
Các hoạt động về an toàn thực phẩm năm 2020 của Bộ Công Thương nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, huy động sự tham gia của các cơ quan, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp và người tiêu dùng trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm.                                        

Tin và ảnh: Đinh Thị Thúy - Phòng Quản lý thương mại