Kế hoạch Tháng 4/2020 - Tuần 3

Ngày tháng

Thời gian

Nội dung làm việc

Lãnh đạo

Đơn vị tham gia

Địa điểm làm việc

Lái xe

13/4/2020 (Thứ 2)

 

 

 

 

 

 

14/4/2020 (Thứ 3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15/4/2020 (Thứ 4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16/4/2020 (Thứ 5)

 

 

 

 

 

 

17/4/2020 (Thứ 6)

8h00

HN ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid 19

Đ/c Giám đốc Sở

 

UBND tỉnh

Đ/c Kiên

18/4/2020 (Thứ 7)

Cả ngày

Trực cơ quan

Đ/c Giám đốc Sở

Văn phòng

 

Đ/c Kiên

19/4/2020 (Chủ nhật)

Cả ngày

Trực cơ quan

Đ/c Kim PGĐ Sở

Văn phòng

 

Đ/c Chiến