Kết quả kiểm tra, hậu kiểm An toàn thực phẩm năm 2020 đối với nhóm sản phẩm bột, tinh bột trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Thực hiện Quyết định số 60/QĐ-SCT ngày 08/6/2020 của Giám đốc Sở Công thương Ninh Bình về việc thành lập Đoàn kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2020 đối với nhóm sản phẩm bột, tinh bột. Trong thời gian từ ngày 17/6 đến ngày 26/6/2020, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra thực tế tại 12/13 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc nhóm sản phẩm bột, tinh bột trên địa bàn 06 huyện/thành phố (huyện Kim Sơn, huyện Yên Khánh, huyện Yên Mô, huyện Nho Quan, Thành phố Ninh Bình và Thành phố Tam Điệp) (01 cơ sở đã ngừng hoạt động). 

Kết quả kiểm tra thực tế, có 7/12 cơ sở được kiểm tra cơ bản đáp ứng các thủ tục pháp lý liên quan đến hoạt động sản suất, kinh doanh theo quy định như: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận cơ sở đủ kiện an toàn thực phẩm, Giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người lao động trực tiếp sản xuất thực phẩm; cơ bản đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất, điều kiện trang thiết bị dụng cụ phục vụ sản xuất, kinh doanh thực phẩm. 100% mẫu test nhanh các chỉ số hàn the, foocmon đều âm tính. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế vẫn còn 05/12 cơ sở chưa có đủ thủ tục hồ sơ pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất thực phẩm và chưa đáp ứng các điều kiện trong sản xuất thực phẩm theo quy định của pháp luật như: Khu vực chế biến còn một phần mái che bằng Prô-ximăng và mái ngói, tường, trần nhà có rêu mốc, nền nhà thoát nước chưa tốt, chưa đủ giá kệ để bảo quản nguyên vật liệu, nguyên liệu dùng cho sản xuất còn để sát tường không đúng quy định về khoảng cách... Đoàn kiểm tra đã chỉ ra các tồn tại, hạn chế hướng dẫn và yêu cầu các cơ sở khắc phục các tồn tại trong một thời hạn nhất định.

Ảnh:  Đoàn kiểm tra của Sở Công Thương tại buổi làm việc. 

Trong quá trình kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã kết hợp tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về ATTP tới các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, như: Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12; Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 quy định XPVPHC về an toàn thực phẩm; Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương; Thông tư số 13/2020/TT-BCT ngày 18/6/2020 của Bộ Công thương sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương; Quyết định 1390/QĐ-BCT ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc ban hành bộ câu hỏi kiểm tra, đáp án trả lời thực hiện kiểm tra để xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Công thương và một số văn bản khác có liên quan, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật.
Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý an toàn thực phẩm đối với thực phẩm/ nhóm thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương trên địa bàn tỉnh, Đoàn kiểm tra đề xuất kiến nghị một số nội dung sau:

1. Phòng Quản lý công nghiệp chủ động phối hợp với phòng Kinh tế, phòng kinh tế hạ tầng các huyện, thành phố, nghiên cứu tham mưu kế hoạch tăng cường công tác tuyền truyền, hướng dẫn triển khai các quy định mới của pháp luật về các điều kiện trong sản xuất thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất thực phẩm trên địa bàn tỉnh, qua đó rà soát, hướng dẫn, hỗ trợ các cơ sở trong việc đáp ứng đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị dụng cụ để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP;  thường xuyên kiểm tra việc duy trì các điều kiện sau khi cấp phép đối với các cơ sở sản xuất thực phẩm.

2. Thanh tra Sở thực hiện theo dõi, đôn đốc việc khắc phục các tồn tại, hạn chế của các đơn vị theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra và xử lý đối với các cơ sở không thực hiện khắc phục; tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm đối với các thực phẩm/nhóm thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương trên địa bàn tỉnh./.
 

Tin và ảnh: Đinh Văn Bách - Thanh tra Sở