Kết quả kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện lực năm 2022

Thực hiện Quyết định số 46/QĐ-SCT ngày 05 tháng 4 năm 2022 của Giám đốc Sở Công thương Ninh Bình về kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện lực. Trong thời gian từ ngày 14 đến ngày 15 tháng 4 năm 2022, Đoàn kiểm tra của Sở Công thương đã tiến hành kiểm tra trực tiếp tại 02 đơn vị: Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng công nghiệp Sông Vân và Công ty TNHH Việt Hà với các nội dung chủ yếu như: Hồ sơ pháp lý liên quan đến hoạt động điện lực; Việc thực hiện trách nhiệm của đơn vị được cấp Giấy phép tư vấn chuyên ngành điện lực theo quy định của pháp luật; Kết quả hoạt động tư vấn thiết kế và tư vấn giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp đến cấp điện áp 35kV trong năm 2021 và 3 tháng đầu năm 2022 của các đơn vị.  

Sau khi hoàn thành việc kiểm tra thực tế, Đoàn kiểm tra đánh giá kết quả việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện lực của 02 đơn vị: Cơ bản 02 đơn vị được kiểm tra đã hoạt động điện lực theo đúng nội dung được quy định trong Giấy phép; Chấp hành tốt các quy định về hồ sơ pháp lý theo quy định, người lao động của các đơn vị đáp ứng đầy đủ các điều kiện, có chuyên môn, năng lực đáp ứng hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực theo quy định. Các đơn vị chấp hành tương đối đầy đủ quyền và nghĩa vụ của đơn vị tư vấn chuyên ngành điện lực theo Điều 45 - Luật Điện lực và trách nhiệm của đơn vị điện lực được cấp Giấy phép hoạt động điện lực theo Điều 14 Thông tư 21/2020/TT-BCT. Chất lượng công tác tư vấn thiết kế công trình điện của các đơn vị ngày một nâng lên, đảm bảo đúng theo quy định của nhà nước. 
Tuy nhiên cả 02 đơn vị vẫn còn một số tồn tại, như trách nhiệm báo cáo hàng năm theo quy định tại Điều 14 Thông tư 21/2020/TT-BCT còn có những hạn chế như: việc thu thập, lưu trữ hồ sơ các công trình tư vấn, giám sát chưa đầy đủ; Nội dung trong báo cáo định kỳ năm 2021 còn chưa đầy đủ, số liệu chưa đồng nhất. Đoàn kiểm tra đã lập Biên bản chỉ ra các tồn tại, hạn chế và yêu cầu các đơn vị có kế hoạch tổ chức khắc phục các tồn tại, hạn chế mà Đoàn kiểm tra đã chỉ ra và báo cáo kết quả khắc phục về Sở Công thương theo thời hạn nhất định.
Kết thúc kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã yêu cầu 02 đơn vị (Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng công nghiệp Sông Vân và Công ty TNHH Việt Hà), triển khai thực hiện các kiến nghị sau:                                                                                                           
- Tiếp tục duy trì hoạt động tư ván theo đúng nội dung Giấy phép hoạt động ddienj lực, đảm bảo các điều kiện hoạt động theo quy định; nâng cao chất lượng báo cáo định kỳ hàng năm, thông tin, số liệu chính xác về cơ quan quản lý nhà nước theo quy định.
- Thực hiện rà soát thống kê, lưu trữ đầy đủ hồ sơ các công trình tư vấn, giám sát theo quy định./.

Đinh Văn Bách - Thanh tra