Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2020

Xác định cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ quan trọng, có tính thường xuyên, liên tục, nên thời gian qua, Giám đốc Sở đặc biệt quan tâm, chỉ đạo Bộ phận Một cửa, các phòng chuyên môn nghiêm túc triển khai, thực hiện quả, toàn diện trên tất các lĩnh vực.

Bộ phận một cửa Sở Công Thương Ninh Bình. Ảnh: Nguyễn Duy Phương.

Sáu tháng đầu năm 2020, Sở đã rà soát các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý, tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 572/QĐ – UBND ngày 20/12/2019 về công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở Công thương, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Ban hành  và triển khải các Kế hoạch: Kế hoạch 1574/KH-SCT ngày 03/12/2019 về kiểm soát thủ tục hành chính; Kế hoạch số 40/KH – SCT ngày 13/01/2020 về tuyên truyền hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020; Kế hoạch số 55/KH – SCT ngày 16/01/2020 về rà soát đánh giá thủ tục hành chính; Kế hoạch số 822/KH-SCT ngày 26/6/2019 về cải cách hành chính năm 2020.
Sở đã tập trung chỉ đạo Bộ phận Một cửa, các phòng chuyên môn tiếp nhận và giải quyết 3.263/3.263 hồ sơ cho tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân đảm bảo trước và đúng hạn. 136 TTHC của Sở được niêm yết công khai, minh bạch, đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân có yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính dễ dàng tiếp cận, thực hiện.
Tiếp tục đẩy mạnh Ứng dụng CNTT, xây dựng Chính quyền điện tử trong cơ quan Sở; khai thác, sử dụng tối đa, hiệu quả các Hệ thống, phần mềm đang được sử dụng tại đơn vị như: VNPT-iOffice; Kế toán; Kê khai thuế; Kê khai bảo hiểm; Kho bạc; Quản lý cán bộ công chức, viên chức; Quản lý tài sản và các Hệ thống phần mềm chuyên ngành đang được triển khai sử dụng tại đơn vị như: www.Ecosys.vn; www.Dataenergy.vn. Rà soát, cập nhật thủ tục hành chính của Sở lên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử của tỉnh www.dichvucong.ninhbinh.gov.vn nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu trong giải quyết thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp. Đưa thủ tục “Thông báo hoạt động khuyến mại” lên Hệ thống Cổng dịch vụ công Quốc gia www.dichvucong.gov.vn để người dân và doanh nghiệp trên toàn quốc tiếp cận, thực hiện, tính đến ngày 18/5/2020 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở đã giải quyết được 281 bộ hồ sơ trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.
Bên cạnh đó, công tác cải cách thể chế; cải cách tổ chức bộ máy hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công cũng được quan tâm thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực.
Nhìn chung công tác cải cách hành chính của Sở trong thời gian qua đã ngày càng đi vào thực chất, có chiều sâu, độ bao phủ rộng. Các thủ tục hành chính được rà soát, tham mưu triển khai thực hiện theo hướng tinh gọn, đơn giản, đảm bảo “03 giảm”: giảm thủ tục, giảm thời gian và giảm chi phí; ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ của công chức tại Bộ phận Một cửa ngày càng được nâng cao qua đó tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp trong việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính.

Tin: Trần Duy Đức - Văn phòng Sở