Một số kết quả đạt được trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động cơ quan Sở Công Thương Ninh Bình năm 2021

Ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số giờ đây đã trở thành xu hướng tất yếu cho sự phát triển xã hội, giúp cho các đơn vị, cơ quan, tổ chức thay đổi phương thức làm việc, giúp quản lý công việc minh bạch, hiệu quả, nâng suất hơn thông qua các công cụ số thông minh.

Trong năm 2021, thực hiện Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 09/3/2021 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Ninh Bình năm 2021, Sở Công Thương đã xây dựng Kế hoạch số 269/KH-SCT ngày 12/3/2021 với 15 nhiệm vụ và trong năm 100% nhiệm vụ trong Kế hoạch đã được đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện và đã hoàn thành; triển khai thực hiện Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 12/7/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 20/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Sở Công Thương đã xây dựng Kế hoạch số 1015/KH-SCT ngày 22/7/2021 để triển khai thực hiện trong đơn vị. 
Hạ tầng Công nghệ thông tin tại đơn vị thường xuyên được sửa chữa, nâng cấp nhằm đáp ứng yêu cầu công việc trong hoạt động của đơn vị;trong năm Sở đã triển khai nâng cấp lại Hệ thống mạng trong cơ quan Sở, nâng cấp gói mạng từ 100MB lên gói 300MB nhằm đáp ứng được yêu cầu trong việc kết nối, chia sẻ dữ liệu;kết nối đường truyền số liệu chuyên dùng tại đơn vị với mạng truyền số liệu chuyên dùng của tỉnh để phục vụ cho các Hệ thống dùng chung của tỉnh; Hệ thống máy tính, thiết bị công nghệ thông tin trong cơ quan Sở thường xuyên được sửa chữa, nâng cấp. Nhìn chung hạ tầng công nghệ thông tin và phương tiện làm việc của cán bộ trong cơ quan Sở Công Thương cơ bản đáp ứng được yêu cầu trong việc kết nối, chia sẻ với các Hệ thống dùng chung của tỉnh. 

Sở Công Thương tham gia chương trình đào tạo diễn tập an ninh mạng năm 2021 tại Ninh Bình


Việc ứng dụng Công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp trong năm 2021 cũng đã được Sở Công Thương đặc biệt chú trọng, trong năm Sở đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp. Trang Website của Sở đã được chỉnh sửa, sắp sếp lại các mục, chuyên mục… giúp người đọc rễ dàng trong việc tra cứu, tìm kiếm thông tin; việc cập nhật tin, bài trên trang Website cũng thường xuyên và liên tục hơn góp phần vào việc tuyên truyền, quảng bá và cung cấp các thông tin của ngành tới toàn thể bạn đọc trong và ngoài tỉnh được kịp thời và chính xác nhất; việc sử dụng chữ ký số chuyên dùng của tổ chức và cá nhân để ký số trên các Hệ thống dùng chung của tỉnh cũng như trên các Hệ thống báo cáo của Chính phủ đang được Sở Công Thương thực hiện đầy đủ. Hiện nay Sở Công Thương đã được Ban cơ yếu Chính phủ cấp 55 Bộ Chứng thư số cho tổ chức và cá nhân; 03 sim ký số PKI cho Lãnh đạo Sở.Trong năm 2021 hầu hết các văn bản đi và đến đơn vị đều được ký số của tổ chức và cá nhân và đều được thực hiện dưới dạng điện tử trên môi trường mạng; việc rà soát, đơn giản hoá thủ tục hành chính, đơn giản hoá quy trình nội bộ, quy trình điện tử được Sở Công Thương thực hiện thường xuyên nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân và doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính. Trong năm 2021 đơn vị đã thực hiện cắt giảm 02 bước trong quy trình nội bộ của mỗi thủ tục hành chính, cắt giảm tổng cộng 413 giờ của 126 thủ tục hành chính của Sở; cũng trong năm 2021 thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Công Thương đã rà soát tất cả các thủ tục hành chính của đơn vị đủ điều kiện để tích hợp đưa lên mức độ 4, vì vậy trên Hệ thống Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh www.dichvucong.ninhbinh.gov.vn hiện nay Sở đang cung cấp 87 thủ tục mức độ 4, 3 thủ tục mức độ 3 và 36 thủ tục mức độ 2; trên Cổng dịch vụ công quốc giawww.dichvucong.gov.vnSở đã tích hợp và kết nối 86 thủ tục của đơn vị để giúp người dân và doanh nghiệp thuận tiện trong việc nộp hồ sơ trực tuyến. Với các nền tảng đầy đủ và rất thuận tiện như vậy nên trong năm Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của đơn vị đã tiếp nhận được 13.612 bộ hồ sơ, trong đó 8.857 bộ hồ sơ được tiếp nhận từ Cổng dịch vụ công quốc gia,tỷ lệ hồ sơ được người dân và doanh nghiệp nộp trực tuyến chiếm gần 85%; 100% hồ sơ được xử lý và trả kết quả đúng và trước hạn.
Công tác phát triển Thương mại điện tử phục vụ người dân và doanh nghiệp được thực hiện thường xuyên. Trong năm, Sở đã hỗ trợ 03 doanh nghiệp xây dựng trang website thương mại điện tử bán hàng và mua thiết bị in tem QR code tích hợp truy xuất nguồn gốc xuất xứ sản phẩm; 02 doanh nghiệp tham gia xây dựng và phát triển gian hàng thương mại điện tử trên sàn giao dịch thương mại điện tử Alibaba; hỗ trợ và giới thiệu doanh nghiệp tham gia Khoá đào tạo kinh doanh trên sàn thương mại điện tử; tham gia các nền tảng hỗ trợ xuất khẩu; xây dựng phần mềm truy xuất nguồn gốc các sản phẩm đặc trưng thông qua mã QR được dán trên hàng hóa để phục vụ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 
Đối với các phần mềm chuyên ngành đang được Sở thực hiện nghiêm túc để phục vụ người dân và doanh nghiệp. Hệ thống Dataenergy.vn đây là phần mềm do Bộ Công Thương cung cấp cho phòng Năng lượng của Sở để quản lý các doanh nghiệp khai thác năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Hiện nay phòng Năng lượng của Sở vẫn đang vận hành và thực hiện việc thống kê, báo cáo trên phần mềm này theo đúng quy định; Ecosys.gov.vn đây là Hệ thống do Bộ Công Thương cung cấp cho phòng Xuất khẩu của Sở để cấp chứng nhận xuất xứ C/O điện tử cho các doanh nghiệp khu vực Ninh Bình,trong năm 2021 qua Hệ thống phòng Xuất khẩu của Sở đã cấp được trên 6.000 bộ C/O cho các doanh nghiệp khu vực Ninh Bình;
Công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động của đơn vị cũng đã được Sở Công Thương thực hiện rất nghiêm túc trong năm 2021.
Thiết bị tường lửa fiwall, thiết bị giám sát tập trung SOC vẫn hoạt động thường xuyên, liên tục; phần mềm diệt virus có bản quyền BKAV được đơn vị tiếp nhận và cài cho hầu hết cácmáy tính trong cơ quan… vì vậy mà trong năm 2021 trong hoạt động cơ quan Sở không xảy ra trường hợp nào liên quan đến mất mát an toàn an ninh thông tin.
Với những kết quả đã đạt được ở trên đã tạo sự chuyển biến tích cực góp phần thúc đẩy mạnh mẽ việc ứng dụng công nghệ thông tin, Xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số và đảm bảo an toàn an ninh thông tin mạng trong hoạt động của ngành Công Thương năm 2021. Đây là một kết quả rất đáng khích lệ, tạo thêm động lực, tiền đề cho công cuộc Chuyển đổi số ngành Công Thương trong năm 2022 và những năm tiếp theo./.

                                                                                     Trịnh Đình Hoàn – VP Sở