Một số nội dung của Nghị định 54/2020/NĐ-CP về sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 127/2015/NĐ-CP của Chính phủ

Trong thời gian qua, do có sự sắp xếp, cơ cấu lại các cơ quan có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ Công thương, đồng thời cho phù hợp với quy định tại các luật như:  Luật Thanh tra, Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Dầu khí, Luật Điện lực, Luật Thương mại, Luật Hóa chất, Luật An toàn thực phẩm, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Cạnh tranh, Pháp Lệnh Quản lý thị trường. Ngày 18/5/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 54/2020/NĐ-CP nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 127/2015/NĐ-CP ngày 14/12/2015 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành công thương. 

Nghị định sửa đổi, bổ sung gồm một số nội dung như:

- Hệ thống lại các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ Công thương.

- Sửa đổi, bổ sung nội dung về nhiệm vụ quyền hạn của Thanh tra Sở và của Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành.

- Sửa đổi, bổ sung nội dung thanh tra chuyên ngành các lĩnh vực như: An toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường lĩnh vực công thương; công nghiệp; hóa chất; hoạt động thương mại; cạnh tranh và kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Nghị định cũng bãi bỏ khoản 5 Điều 10, Điều 12, Điều 25, khoản 2 Điều 37 của nghị định 127/2015/NĐ-CP và khoản 1 Điều 6, khoản 4 Điều 8 của Nghị định số 07/2012/NĐ-CP.

Nghị định 54/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 07/7/2020./.

Chi tiết nội dung Nghị định 54/2020/NĐ-CP tại đây.

Lê Trọng Luân - Thanh tra Sở.