Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Ngày 28 tháng 02 năm 2020 UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND thay thế Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND  ngày 29 tháng 9 năm 2014 về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Quy chế gồm 04 Chương, 25 Điều và 04 Phụ lục quy định một số nội dung cơ bản sau: 
- Phạm vi, đối tượng điều chỉnh: Quy chế quy định về nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm, hình thức phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và được áp dụng với các Sở, Ban, Ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
- Quy chế quy định bốn nội dung phối hợp cơ bản: Phối hợp Tuyên truyền, các quy định pháp luật về hóa chất; phối hợp cập nhật, chia sẻ thông tin hoạt động quản lý hóa chất; phối hợp thanh kiểm tra và phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất.
- Nội dung Quy chế quy định cụ thể trách nhiệm của các Sở, Ban, Ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các tổ chức, cá nhân liên quan trong việc quản lý, báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động hóa chất theo thẩm quyền. 
Quyết định có hiệu lực từ thi hành ngày 10 tháng 3 năm 2020.
Chi tiết xem tại đây  

Đặng Ngọc Hiếu - phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường