Tháng 4/2020 - Tuần 4

Ngày tháng

Thời gian

Nội dung làm việc

Lãnh đạo

Đơn vị tham gia

Địa điểm làm việc

Lái xe

20/4/2020 (Thứ 2)

 

 

 

 

 

 

21/4/2020 (Thứ 3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22/4/2020 (Thứ 4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23/4/2020 (Thứ 5)

 

Thẩm định xăng dầu

Đ/c Kim PGĐ

P QLTM

Kim Sơn

Đ/c Chiến

24/4/2020 (Thứ 6)

8h00

Khảo sát xăng dầu

Đ/c Kim PGĐ

P QLTM

Kim Sơn

Đ/c Chiến

8h00, 15h00

Họp Đoàn công tác kiểm tra tình hình phòng chống dịch Covid

Đ/c Kim, Đ/c Tuấn PGĐ

 

Sở Y tế

Đ/c Chiến

25/4/2020 (Thứ 7)

Cả ngày

Trực cơ quan

Đ/c Tuấn PGĐ Sở

Văn phòng

 

Đ/c Chiến

26/4/2020 (Chủ nhật)

Cả ngày

Trực cơ quan

Đ/c Giám đốc Sở

Văn phòng

 

Đ/c Kiên