Tháng 5/2020 - Tuần 1

Ngày tháng

Thời gian

Nội dung làm việc

Lãnh đạo

Đơn vị tham gia

Địa điểm làm việc

Lái xe

04/5/2020 (Thứ 2)

 

 

 

 

 

 

05/5/2020 (Thứ 3)

 

 

 

 

 

 

06/5/2020 (Thứ 4)

7h00

Tham gia đoàn kiểm tra phòng chống dịch covid của tỉnh

Đ/c Tuấn PGĐ Sở

 

Sở y tế

Đ/c Chiến

14h00

Hội nghị Ban chấp hành Đảng ủy, giao ban công tác tháng 5

Lãnh đạo Sở

Lãnh đạo phòng

Hội trường tầng II

 

07/5/2020 (Thứ 5)

7h00

Tham gia đoàn kiểm tra phòng chống dịch covid của tỉnh

Đ/c Tuấn PGĐ Sở

 

Sở y tế

Đ/c Chiến

14h30

Thẩm định cửa hàng xăng dầu

Đ/c Kim PGĐ Sở

P QLTM

Yên Mô

Đ/c Chiến

08/5/2020 (Thứ 6)

7h30

HN tỉnh ủy

Đ/c Giám đốc Sở

 

Tỉnh ủy

Đ/c Kiên

7h00

Tham gia đoàn kiểm tra phòng chống dịch covid của tỉnh

Đ/c Kim PGĐ Sở

 

Sở y tế

 

7h30

Hội nghị trực tuyến của Quốc Hội với HĐND các tỉnh

Đ/c Tuấn PGĐ Sở

 

HĐND tỉnh

Đ/c Chiến

15h00

Công tác

Đ/c Tuấn PGĐ Sở

 

 

Đ/c Chiến

09/5/2020 (Thứ 7)

8h00

HN trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ với các doanh nghiệp

Đ/c Giám đốc Sở

 

UBND tỉnh

Đ/c Kiên

10/5/2020 (Chủ nhật)

Cả ngày

Trực cơ quan

Đ/c Kim PGĐ Sở

Văn phòng

 

Đ/c Chiến