Thông báo về việc chuyển hoạt động tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính từ bộ phận Một cửa của Sở Công thương ra trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Thực hiện Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 05/01/2019 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình (gọi tắt là Trung tâm); Công văn số 01/UBND-TTPVHCC ngày 11/8/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai hoạt động của Trung tâm.

Sở Công thương thông báo tới toàn thể tổ chức, công dân được biết là bắt đầu từ ngày 12/10/2020 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Bộ phận một cửa) tại cơ quan Sở Công thương sẽ được chuyển ra hoạt động tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình, địa chỉ Phường Ninh Khánh – TP. Ninh Bình – tỉnh Ninh Bình.
Vậy Sở Công thương thông báo tới toàn thể tổ chức, công dân được biết để tiện liên hệ công tác./.

Trịnh Đình Hoàn - VP sở