Triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đối với các đơn vị sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2019

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định 1577/QĐ-TTg ngày 12/10/2020 ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2019. Trên địa bàn toàn quốc có 3.006 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, trong đó tỉnh Ninh Bình có 25 cở sở. 

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp các bộ, ngành, địa phương liên quan tổ chức quản lý hoạt động sử dụng năng lượng của các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm theo quy định của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. 

Ảnh: Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh thăm nhà máy kính chất lượng cao CFG

tại KCN Khánh Cư - đơn vị sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2019.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở, ban, ngành liên quan tại địa phương thông báo cho các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn và tổ chức quản lý, theo dõi thực hiện các chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với các cơ sở; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tại địa phương kiểm tra, rà soát, lập danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn; tổng hợp gửi Bộ Công Thương trước ngày 01 tháng 02 hàng năm để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước yêu cầu các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm là thành viên thuộc phạm vi quản lý của đơn vị mình thực hiện các nhiệm vụ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo quy định của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan, thực hiện báo cáo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi cơ sở đặt trụ sở, đồng thời báo cáo Tập đoàn, Tổng công ty để tổng hợp báo cáo Bộ Công Thương.
Các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ quy định tại Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Thông tư số 25/2020/TT-BCT ngày 29/9/2020 của Bộ Công Thương quy định về việc lập báo cáo   và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.
Để triển khai Quyết định trên UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Văn bản số 708/UBND-VP3 ngày 27/10/2020 về việc triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2019 giao trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện, trong đó giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện.
Năm 2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có 25 đơn vị sử dụng năng lượng trọng điểm với tổng năng lượng tiêu thụ là: 1.807.407 TOE (01 TOE tương đương 01 tấn dầu quy đổi) với nhiều đơn vị sử dụng năng lượng lớn là: Các nhà máy xi măng Tam Điệp, Hướng Dương, Hệ Dưỡng, The Vissai, Duyên Hà, nhà máy Đạm Ninh Bình, nhà máy nhiệt điện Ninh Bình. 
Sở Công Thương Ninh Bình đã có văn bản yêu cầu các đơn vị sử dụng năng lượng trọng điểm triển khai thực hiện nghiêm các quy định của Luật sử dụng năng lương tiết kiệm hiệu quả và các văn bản pháp quy có liên quan theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định 1577/QĐ-TTg ngày 12/10/2020 của thủ tướng Chính phủ./.


Tin và ảnh: Nguyễn Việt Hùng – P. Quản lý năng lượng