UBND tỉnh Ninh Bình ban hành quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về Quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2019 và thay thế Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND ngày 13/7/2012.

Theo đó, quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ gồm 3 Chương 15 Điều quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý chợ từ ban quản lý, tổ quản lý, xã, phường, thị trấn quản lý chợ hoặc tư nhân quản lý chợ sang mô hình doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý, kinh doanh, khai thác chợ.
Quy định này áp dụng đối với các chợ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đang hoạt động do Nhà nước đầu tư vốn hoặc Nhà nước hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng, sang mô hình doanh nghiệp hoặc hợp tác xã quản lý kinh doanh khai thác. Quá trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ phải công khai, minh bạch, theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhằm bảo đảm ổn định xã hội, phù hợp với trình độ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; bảo đảm chế độ, quyền lợi hợp pháp của người lao động thuộc ban quản lý chợ, tổ quản lý chợ và quyền lợi của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang kinh doanh tại chợ; đáp ứng được yêu cầu quản lý Nhà nước, tính hiệu quả về mặt kinh tế - xã hội của chợ sau chuyển đổi mô hình quản lý.

Chợ Bến - Xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô. Ảnh Đinh Thị Thúy.

Chợ được chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác phải đảm bảo các điều kiện: Chợ nằm trong quy hoạch phát triển mạng lưới chợ đã được UBND tỉnh phê duyệt; được định giá tài sản, tài chính theo quy định; đã được xác định vị trí, phạm vi đất chợ để có thể tiến hành các thủ tục thuê đất theo quy định của pháp luật.
Hình thức chuyển đổi: Giao hoặc đấu thầu lựa chọn doanh nghiệp hoặc hợp tác xã kinh doanh, khai thác chợ; phương thức áp dụng: Chuyển đổi không gắn với chuyển quyền sở hữu tài sản chợ hoặc chuyển đổi gắn với chuyển quyền sở hữu tài sản chợ.
Cũng theo Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND, chợ thuộc diện chuyển đổi trong giai đoạn 2017-2020 theo Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 14/4/2017 của UBND tỉnh Ninh Bình nhưng chưa được phê duyệt Phương án chuyển đổi sẽ thực hiện theo Quy định này. Các chợ đang trong quá trình chuyển đổi, đã có phương án chuyển đổi chợ được phê duyệt trước ngày 15/10/2019 sẽ được thực hiện các bước còn lại theo Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND ngày 13/7/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về Quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các ngành, UBND cấp huyện triển khai tổ chức thực hiện Quy định này.
Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND được ban hành nhằm tháo gỡ những vướng mắc khó khăn trong công tác chuyển đổi mô hình quản lý kinh doanh khai thác chợ, hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ đã đặt ra trong Kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý chợ số 43/KH-UBND và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước và tổ chức, cá nhân liên quan; góp phần thu hút phát huy các nguồn lực của xã hội đầu tư phát triển hạ tầng thương mại góp phần ổn định thị trường, phát triển kinh tế - xã hội.


Đinh Thị Thúy - Phòng Quản lý thương mại