Ban hành Quy chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ

Thuộc tính Giá trị
Tên văn bản: Ban hành Quy chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ
Số/ký hiệu: 10/2017/QĐ-TTg
Ngày CB: 03/04/2017
CQ ban hành: Thủ tướng Chính phủ

Tải xuống Quay lại