Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiểu biểu

Thuộc tính Giá trị
Tên văn bản: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiểu biểu
Số/ký hiệu: 14/2018/TT-BCT
Ngày CB: 28/06/2018
CQ ban hành: Bộ Công Thương

Tải xuống Quay lại