Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

Thuộc tính Giá trị
Tên văn bản: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương
Số/ký hiệu: 17/2020/NĐ-CP
Ngày CB: 05/02/2020
CQ ban hành: Chính phủ

Tải xuống Quay lại