Tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới

Thuộc tính Giá trị
Tên văn bản: Tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới
Số/ký hiệu: 17/CT-TTg
Ngày CB: 13/04/2020
CQ ban hành: Thủ tướng Chính phủ

Tải xuống Quay lại