Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP

Thuộc tính Giá trị
Tên văn bản: Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP
Số/ký hiệu: 20/2017/TT-BCT
Ngày CB: 29/09/2017
CQ ban hành: Bộ Công Thương

Tải xuống Quay lại