Nghị quyết Về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thuộc tính Giá trị
Tên văn bản: Nghị quyết Về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Số/ký hiệu: 23-NQ/TW
Ngày CB: 22/03/2018
CQ ban hành: Bộ Chính trị

Tải xuống Quay lại