Phê duyệt Chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

Thuộc tính Giá trị
Tên văn bản: Phê duyệt Chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035
Số/ký hiệu: 879/QĐ-TTg
Ngày CB: 09/06/2014
CQ ban hành: Thủ tướng Chính phủ

Tải xuống Quay lại