Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Thuộc tính Giá trị
Tên văn bản: Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Số/ký hiệu: 880/QĐ-TTg
Ngày CB: 09/06/2014
CQ ban hành: Thủ tướng Chính phủ

Tải xuống Quay lại