Công tác cải cách hành chính

Số hiệu Ngày CB CQ Ban hành Tên văn bản Download
318/KH-SCT 21/03/2019 Sở Công Thương 318/KH-SCT Kế hoạch Tổ chức cuộc thi viết
01/NQ-TU 12/08/2016 Tỉnh ủy 01/NQ-TU Nghị quyết về cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
21/2015/QĐ-UBND 14/07/2015 UBND tỉnh 21/2015/QĐ-UBND Quyết định về việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Ninh Bình