Công tác cải cách hành chính

Số hiệu Ngày CB CQ Ban hành Tên văn bản Download
13/CT-TTg 10/06/2015 Thủ tướng 13/CT-TTg Chỉ thị về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính
09/2015/QĐ-TTg 25/03/2015 Thủ tướng 09/2015/QĐ-TTg Quyết định Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương
07/CT-TTg 22/05/2013 07/CT-TTg Chỉ thị về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020
30c/NQ-CP 08/10/2011 30c/NQ-CP Nghị quyết Ban hành Chương trình tổng thể cái cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020
129/2007/QĐ-TTg 02/08/2007 Thủ tướng 129/2007/QĐ-TTg QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước
03/2007/QĐ-BNV 26/02/2007 Bộ Nội vụ 03/2007/QĐ-BNV Quyết định về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương