Kiểm soát thủ tục hành chính

Số hiệu Ngày CB CQ Ban hành Tên văn bản Download
175/QĐ-BCT 09/01/2015 175/QĐ-BCT Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương
11335/QĐ/BCT 15/12/2014 11335/QĐ/BCT Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công thương
48/2013/NĐ-CP 14/05/2013 48/2013/NĐ-CP Nghị định Sửa đổi, Bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
63/2010/NĐ-CP 08/06/2010 63/2010/NĐ-CP Nghị định về kiểm soát thủ tục hành chính