Phát triển nghề, làng nghề, nghệ nhân

Số hiệu Ngày CB CQ Ban hành Tên văn bản Download
14/2016/QĐ-UBND 06/07/2016 UBND tỉnh 14/2016/QĐ-UBND Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Thủ công mỹ nghệ tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 08/01/2013 của UBND tỉnh Ninh Bình