Xây dựng Quy hoạch, kế hoạch

Số hiệu Ngày CB CQ Ban hành Tên văn bản Download
01/2012/TT-BKHĐT 09/02/2012 01/2012/TT-BKHĐT Thông tư hướng dẫn xác định định mức cho lập, thẩm định và công bố quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH
55/2008/QĐ-BCT 30/12/2008 55/2008/QĐ-BCT Quyết định ban hành Quy định nội dung, trình tự, thủ tục thẩm định phê duyệt Quy hoạch phát triển CN
03/2008/NĐ-CP 01/07/2008 03/2008/NĐ-CP Thông tư hướng dẫn điều chỉnh một số điều của Nghị định 04/2008/NĐ-CP và Nghị định 92/2006/NĐ-CP
04/2008/NĐ-CP 11/01/2008 04/2008/NĐ-CP Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội
92/2006/NĐ-CP 07/09/2006 92/2006/NĐ-CP Nghị định về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội