An toàn thực phẩm

Số hiệu Ngày CB CQ Ban hành Tên văn bản Download
25/2019/QĐ-UBND 02/08/2019 UBND tỉnh 25/2019/QĐ-UBND Quyết định về phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
19/2016/QĐ-UBND 22/07/2016 UBND tỉnh 19/2016/QĐ-UBND Quyết định về việc Ban hành quy định quản lý về an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ; cơ sở kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn không yêu cầu điều kiện bảo quản đặc biệt theo quy định trên địa bàn tỉnh Ninh bình
12/2013/QĐ-UBND 12/08/2013 12/2013/QĐ-UBND Quyết định Ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị chức năng trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh