Chế độ tài chính

Số hiệu Ngày CB CQ Ban hành Tên văn bản Download
22/2011/NQ-HĐND 15/12/2011 HĐND tỉnh 22/2011/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định ban hành danh mục về mức thu và quản lý, sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh