Công tác pháp chế, văn thư, lưu trữ

Số hiệu Ngày CB CQ Ban hành Tên văn bản Download
10/2015/QĐ-UBND 15/05/2010 UBND tỉnh 10/2015/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế công tác văn thư,lưu trữ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình