Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008

Số hiệu Ngày CB CQ Ban hành Tên văn bản Download
104/QĐ-SCT 16/07/2019 Sở Công Thương 104/QĐ-SCT Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quôc gia TCVN ISO 9001:2008 năm 2019
42a/QĐ-SCT 01/04/2019 Sở Công Thương 42a/QĐ-SCT Quyết định về việc bãi bỏ một số quy trình ISO trong Hệ thống tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 áp dụng vào hoạt động quản lý nhà nước tại Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình
195/QĐ-SCT 12/10/2018 Sở Công Thương 195/QĐ-SCT Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2008
135/KH-SCT 20/02/2017 Sở Công Thương 135/KH-SCT Kế hoạch duy trì, cải tiến Hệ thống Quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại cơ quan Sở Công Thương
63/QĐ-SCT 05/05/2016 Sở Công Thương 63/QĐ-SCT Quyết định về việc Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
56/QĐ-SCT 14/04/2016 Sở Công Thương 56/QĐ-SCT Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo ISO sở Công Thương