Môi trường

Số hiệu Ngày CB CQ Ban hành Tên văn bản Download
17/2013/QĐ-UBND 14/11/2013 17/2013/QĐ-UBND Quyết đinh Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong việc triển khai thực hiện chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình