Quy hoạch phát triển các ngành công nghiệp

Số hiệu Ngày CB CQ Ban hành Tên văn bản Download
38/2020/QĐ-TTg 30/12/2020 Thủ tướng Chính phủ 38/2020/QĐ-TTg Ban hành Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển
1413/QĐ-TTg 15/09/2020 Thủ tướng Chính phủ 1413/QĐ-TTg Phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
124-NQ/CP 03/09/2020 Chính phủ 124-NQ/CP Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
2903/QĐ-BCT 16/08/2018 Bộ Công Thương 2903/QĐ-BCT Ban hành “Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Kế hoạch cơ cấu lại ngành Công nghiệp Việt Nam giai đoạn 2018-2020, xét đến năm 2025”;
598/QĐ-TTg 25/05/2018 Thủ tướng Chính phủ 598/QĐ-TTg Phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành công nghiệp giai đoạn 2018 - 2020, có xét đến năm 2025
319/QĐ-TTg 15/04/2018 Thủ tướng Chính phủ 319/QĐ-TTg Phê duyệt Chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035;
23-NQ/TW 22/03/2018 Bộ Chính trị 23-NQ/TW Nghị quyết Về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
2992/QD-TTg 17/06/2017 2992/QD-TTg Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Nhựa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến 2025
13/2017/QĐ-TTg 28/04/2017 Thủ tướng Chính phủ 13/2017/QĐ-TTg Sửa đổi, bổ sung Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển ban hành kèm theo Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25/11/2014
428/QĐ-TTg 18/03/2016 Thủ tướng Chính phủ 428/QĐ-TTg Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 có xét đến năm 2030
10508/QĐ-BCT 18/11/2014 Bộ Công Thương 10508/QĐ-BCT Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp giấy Việt Nam đến năm 2020,có xét đến năm 2025
879/QĐ-TTg 09/06/2014 Thủ tướng Chính phủ 879/QĐ-TTg Phê duyệt Chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035
880/QĐ-TTg 09/06/2014 Thủ tướng Chính phủ 880/QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
3217/QĐ-BCT 11/04/2014 3217/QĐ-BCT Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp Dệt may Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
1008/QĐ-BCT 08/02/2014 1008/QĐ-BCT Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp Sơn - Mực in đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
202/QĐ-BCT 08/01/2014 202/QĐ-BCT Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
1621/QĐ-TTg 18/09/2013 1621/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam đến năm 2020,có tính đến năm 2030
6209/QĐ-BCT 25/11/2011 6209/QĐ-BCT Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành da dầy Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến 2025
391/QĐ-BCT 24/01/2011 391/QĐ-BCT Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành thép công nghiệp điện tử Việt Nam giai đoạn đến năm 2015, có xét đến 2025
3388/QĐ-BCT 28/06/2010 3388/QĐ-BCT Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Dầu thực vật Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến 2025