Thương mại điện tử

Số hiệu Ngày CB CQ Ban hành Tên văn bản Download
689/QĐ-TTg 11/06/2014 Thủ tướng 689/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2014-2020
47/2014/TT-BCT 05/02/2014 Bộ Công Thương 47/2014/TT-BCT Thông tư Quy định về quản lý website thương mại điện tử
170/2013/NĐ-CP 13/11/2013 170/2013/NĐ-CP Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số và Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng
52/2013/NĐ-CP 16/05/2013 52/2013/NĐ-CP Nghị định 52/2013/NĐ-CP của Chính phủ về thương mại điện tử
09/2011/TT-BCT 30/03/2011 09/2011/TT-BCT Thông tư Quy định về việc quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Bộ Công thương