Tổ chức bộ máy, biên chế

Số hiệu Ngày CB CQ Ban hành Tên văn bản Download
427-VP/UBND 14/09/2015 UBND tỉnh 427-VP/UBND Thông tư về việc triển khai thực hiện Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của BNV
649/KH-SCT 24/06/2015 Sở Công Thương 649/KH-SCT Kế hoạch của Sở Công Thương về việc triển khai thực hiện công tác xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức Sở Công Thương
637/KH-SCT 23/06/2015 Sở Công Thương 637/KH-SCT Kế hoạch của Sở Công Thương về việc triển khai thực hiện công tác xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức Sở Công Thương
42/KH-UBND 08/06/2015 UBND tỉnh 42/KH-UBND Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giảm biên chế và Thông tư Liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP
622/SNV-TCBM 02/05/2015 Sở Nội vụ 622/SNV-TCBM Hướng dẫn của Sở Nội vụ về việc xây dựng đề án vị trí việc làm trong các cơ quan, địa phương, đơn vị