Tổ chức bộ máy, biên chế

Số hiệu Ngày CB CQ Ban hành Tên văn bản Download
39-NQ/TW 17/04/2015 Trung Ương 39-NQ/TW Nghị quyết về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
01/2015/TTLT-BNV-BTC 14/04/2015 01/2015/TTLT-BNV-BTC Thông tư Liên tịch về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
108/2014/NĐ-CP 20/11/2014 108/2014/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
21/2010/NĐ-CP 08/03/2010 21/2010/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về quản lý biên chế công chức