Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan nhà nước

Số hiệu Ngày CB CQ Ban hành Tên văn bản Download
34/KH-UBND 29/03/2017 UBND tỉnh 34/KH-UBND Kế hoạch triển khai hệ thống cổng dịch vụ công( một cửa điện tử) tỉnh Ninh Bình
1666/QĐ-UBND 05/12/2016 UBND tỉnh 1666/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Ninh Bình năm 2017
15/2016/QĐ-UBND 06/08/2016 UBND tỉnh 15/2016/QĐ-UBND Quyết định ngày 06/7/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình
771/QĐ-UBND 14/06/2016 UBND tỉnh 771/QĐ-UBND Quyết định ban hành danh mục các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 để sở ban ngành và UBND cấp huyện cấp xã thực hiện trong năm 2016
12/KH-UBND 04/02/2016 UBND tỉnh 12/KH-UBND Kế hoạch của UBND tỉnhTriển khai thực hiện nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về chính phủ điện tử của tỉnh Ninh Bình
18/KH-UBND 04/02/2016 UBND tỉnh 18/KH-UBND Kế hoạch của UBND tỉnh về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh giai đoạn 2016-2020