An toàn điện

Số hiệu Ngày CB CQ Ban hành Tên văn bản Download
05/2021/TT-BCT 02/08/2021 Bộ Công Thương 05/2021/TT-BCT Thông tư Quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện
39/2020/TT-BCT 30/11/2020 Bộ Công Thương 39/2020/TT-BCT Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện
51/2020/NĐ-CP 21/04/2020 Chính phủ 51/2020/NĐ-CP Nghị định 51/2020/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện
33/2015/TT-BCT 27/10/2015 Bộ Công Thương 33/2015/TT-BCT Thông tư 33/2015/TT-BCT Quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện
31/2014/TT-BCT 02/10/2014 31/2014/TT-BCT Thông tư quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện
11/CT-BCT 24/05/2014 11/CT-BCT V/v tăng cường các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn công trình lưới điện cao áp và vận hành an toàn hệ thống điện quốc gia
14/2014/NĐ-CP 26/02/2014 14/2014/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết thi hành luật điện lực về an toàn điện
21/2013/TTLT-BXD-BCT-BTTTT 27/12/2013 21/2013/TTLT-BXD-BCT-BTTTT Thông tư kiên tịch quy định về dấu hiệu nhận biết các loại đường dây cáp và đường ống được lắp đặt vào công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung
12/2008/QĐ-BCT 17/05/2008 Bộ Công Thương 12/2008/QĐ-BCT Quyết định 12/2008/QĐ-BCT Về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện