An toàn thực phẩm

Số hiệu Ngày CB CQ Ban hành Tên văn bản Download
18/2022/QĐ-UBND 17/06/2022 UBND tỉnh 18/2022/QĐ-UBND Quyết định phân cấp, ủy quyền quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương trên địa bàn tỉnh
25/2019/QĐ-UBND 02/08/2019 UBND tỉnh 25/2019/QĐ-UBND Phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
03/CT-UBND 28/06/2017 UBND tỉnh 03/CT-UBND Chỉ thị 03/CT-UBND Tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh rượu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình