An toàn thực phẩm

Số hiệu Ngày CB CQ Ban hành Tên văn bản Download
23/2021/TT-BTC 23/09/2021 Bộ Tài chính 23/2021/TT-BTC Hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá
47/2021/TT-BTC 24/06/2021 Bộ Tài chính 47/2021/TT-BTC Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
75/2020/TT-BTC 12/08/2020 Bộ Tài chính 75/2020/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.
13/2020/TT-BCT 18/06/2020 Bộ Công Thương 13/2020/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương
17/CT-TTg 13/04/2020 Thủ tướng Chính phủ 17/CT-TTg Tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới
15/2020/TT-BTC 23/03/2020 Bộ Tài chính 15/2020/TT-BTC Hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem đối với rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước và rượu nhập khẩu;
24/2020/NĐ-CP 24/02/2020 Chính phủ 24/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia
17/2020/NĐ-CP 05/02/2020 Chính phủ 17/2020/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương
44/2019/QH14 14/06/2019 Quốc hội 44/2019/QH14 Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia
117/2018/TT-BTC 28/11/2018 Bộ Tài chính 117/2018/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm
43/2018/TT-BCT 15/11/2018 Bộ Công Thương 43/2018/TT-BCT Quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương
15/2018/NĐ-CP 02/02/2018 Chính phủ 15/2018/NĐ-CP Quy định một số điều của Luật An toàn thực phẩm
105/2017/NĐ-CP 16/12/2017 Chính phủ 105/2017/NĐ-CP Quy định về kinh doanh rượu
43/2017/NĐ-CP 14/04/2017 Chính phủ 43/2017/NĐ-CP Nghị định 43/2017/NĐ-CP Về nhãn hàng hóa
02/CT-BCT 14/03/2017 Bộ Công Thương 02/CT-BCT Chỉ thị 02/CT-BCT Tăng cường quản lý an toàn thực phẩm đối với sản xuất, kinh doanh rượu
13/CT-TTg 2016 16/12/2016 Thủ tướng Chính phủ 13/CT-TTg 2016 Chỉ thị 13/CT-TTg Về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm
279/2016/TT-BTC 14/11/2016 Bộ Tài chính 279/2016/TT-BTC Ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm
13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT 2014 09/04/2014 Liên ngành 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT 2014 Thông tư liên tịch Hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (bãi bỏ Chương II, kể từ ngày 02/02/2018)
55/2010/QH12 17/06/2010 Quốc hội 55/2010/QH12 Luật An toàn thực phẩm