Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Số hiệu Ngày CB CQ Ban hành Tên văn bản Download
Thông tư số 36/2019/TT-BCT 29/11/2019 Bộ Công Thương Thông tư số 36/2019/TT-BCT Quy định quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương
185/2013/NĐ-CP 15/11/2013 185/2013/NĐ-CP Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
33/2012/NĐ-CP 13/04/2012 33/2012/NĐ-CP : Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội
19/2012/NĐ-CP 16/03/2012 19/2012/NĐ-CP Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
02/2012/QĐ-TTg 13/01/2012 02/2012/QĐ-TTg Quyết định V/v ban hành danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung
99/2011/NĐ-CP 27/10/2011 Chính phủ 99/2011/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
01/2011/TT-BTC 06/01/2011 01/2011/TT-BTC Thông tư Quy định việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho hội có hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước giao; việc quản lý, sử dụng tài sản, tài chính của hội; quản lý việc tiếp nhận, sử dụng các nguồn tài trợ của cá nhân, tổ chức nước ngoài
11/2010/TT-BNV 26/11/2010 11/2010/TT-BNV Thông tư Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội
59/2010/QH12 17/11/2010 59/2010/QH12 Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
45/2010/NĐ-CP 21/04/2010 45/2010/NĐ-CP Nghị định Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội