Chế độ tài chính

Số hiệu Ngày CB CQ Ban hành Tên văn bản Download
21/2019/NQ-HĐND 12/07/2019 HĐND tỉnh Ninh Bình 21/2019/NQ-HĐND Nghị quyết 21/2019/NQ-HĐND Ban hành quy định chế độ tiếp khách trong nước, tiếp khách nước ngoài và chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại VN của tỉnh Ninh bình
25/2019/NQ-HĐND 12/07/2019 HĐND tỉnh Ninh Bình 25/2019/NQ-HĐND Nghị quyết 25/2019/NQ-HĐND Quy định nội dung mức chi phí, hỗ chợ dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức viên chức tỉnh Ninh Bình
19/2018/NQ-HĐND 10/07/2018 HĐND tỉnh Ninh Bình 19/2018/NQ-HĐND Nghị quyết 19/2018/NQ-HĐND Quy định phân cấp thẩm quyền trong quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh
14/2017/NQ-HĐND 06/07/2017 HĐND tỉnh Ninh Bình 14/2017/NQ-HĐND Nghị quyết 14/2017/NQ-HĐND Ban hành chế độ công tác phí, chế độ hội nghị của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý nhà nước của tỉnh