Chế độ tài chính

Số hiệu Ngày CB CQ Ban hành Tên văn bản Download
04/2019/NĐ-CP 11/01/2019 Chính phủ 04/2019/NĐ-CP Nghị định 04/2019/NĐ-CP Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô
151/2017/NĐ-CP 26/12/2017 Chính phủ 151/2017/NĐ-CP Nghị định 151/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của luật quản lý sử dụng tài sản công
107/2017/TT-BTC 10/10/2017 Bộ Tài chính 107/2017/TT-BTC Thông tư 107/2017/TT-BTC Hướng dẫn các đơn vị hành chính, sự nghiệp hạch toán, mở sổ kế toán và lập báo cáo quyết toán, báo cáo tài chính các đơn vị
40/2017/TT-BTC 28/04/2017 Bộ Tài chính 40/2017/TT-BTC thông tư 40/2017/TT-BTC Quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị
71/2014/TTLT-BTC-BNV 30/05/2014 Liên ngành 71/2014/TTLT-BTC-BNV Thông tư liên tịch Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước
130/2005/NĐ-CP 17/10/2005 Chính phủ 130/2005/NĐ-CP Nghị định 130/2005/NĐ-CP Quy định chế độ tự chủ, tự chị trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí trong cơ quan nhà nước