Công nghiệp hỗ trợ

Số hiệu Ngày CB CQ Ban hành Tên văn bản Download
20/2018/QĐ-UBND 17/08/2018 UBND tỉnh 20/2018/QĐ-UBND Quy chế quản lý và thực hiện chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
1751/QĐ-UBND 15/12/2017 UBND tỉnh 1751/QĐ-UBND Quyết định v/v phê duyệt chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Ninh Bình đến năm 2025